top of page

"אום"-המנטרה המקודשת, למה שרים את ה-"אום"?


לפני כל שיעור יוגה אנחנו יושבים ומשמיעים את הצליל –אום.

לאחריה באות מילות תפילה והודיה שלא קשורות לאמונה בדת זו או אחרת, אלא לערכים אוניברסאליים ולצניעות מול הדברים שגדולים ונשגבים מאיתנו ומבינתנו, על מנת להודות על מה שיש לנו.

זהו צליל אחד שעוזר לעשות טרנספורמציה עדינה בין רגע.

גם אם באופן אישי לא מאמינים שזהו צליל הבריאה, ניתן לתחבר לצליל כדי להתמקד ולחוש את הרוגע שהוא משדר.

מין הכנה והתארגנות פנימית וחיצונית למשהו שעומד לבוא ותחושה של כל אחד, שומע את עצמו ואת האחרים. יחד ולבד.

מביאה כאן לקט של מקורות שונים, על המשמעות של המנטרה-אום.

"הסמל הקדוש ביותר של הדת ההינדית הוא ה "Aum" הצליל של הנצחי. הוא, המקור של כל המנטרות ....

הצורה והצליל "אום" מסמלים את הנצחי ואת כל היקום.

קול הוא תנודה, והוא נחשב למקור כל הבריאה. אלוהים הוא מעבר לתנודה אבל התנודה, בהיותה הצורה העדינה ביותר של בריאתו, היא הכי קרוב שאנחנו יכולים להגיע אליו בעולם הפיסי ולכן אנחנו מתייחסים לזה כסמל שלו.

"אום" היא במהותה תנודה (vibration) אשר נמצאת במקורו של עולם התופעות, זוהי התנודה שמחזיקה את העולם ומקיימת אותו וכל דבר שקיים בעולם בכל צורה שהיא (פיסי,ריגשי,מנטלי,רוחני) התחיל ומתבסס על תנודה זו.

ל"אום" יש שלושה חלקים שמשמעותיהם רבות: בריאה, שימור והרס ברהמה וישנו ושיוה, ערות חלימה ושינה עמוקה, גן עדן, הארץ. ראג'ס תאמאס וסטווה (שלוש הגונות הן למעשה כמו שלושת צבעי היסוד שהעירוב ביניהם הוא היוצר את המגוון האדיר של הצבעים בטבע. כך השילוב בין הגונות הוא שנותן את האופי לכל דבר הקיים בעולם).

Aum מורכבת משלוש הברות A.U.M. בלעדי שלושת הצלילים הללו אף מילה לא תוכל להתחיל, להישמע או להסתיים בכל שפה.שלושת צלילים אלו הם אוניברסאליים: הם הזרע של כל המילים.

שלושת האותיות מסמלות דיבור, מינד והיווצרות חיים. כמו שעלים מוחזקים יחד על ידי זלזל, כל הדיבור מוחזק על ידי Aum.

שלוש האותיות מסמלות את שלושת המינים, שלושת הגונות, שלושת הזמנים – עבר, הווה,עתיד ואת שלושת הגורויים- האב האם והמורה .

הן מייצגות את השילוש הקדוש של האלוהים: ברהמה –היוצר, וישנו –המקיים ושיווה-ההורס/ת של היקום.

Aum בכללותה מייצגת את ההבנה שמשחררת את רוח האדם מהמגבלות של הגוף, המינד, האינטלקט והאגו.

בקשר להגיית המילה Aum ישנו דמיון חזק בינה לבין המילה "אמא" בעברית ו"אום" בערבית. אמא היא מקור החיים, הנותנת חיים, המיניקה, המגדלת והמטפחת. כל הנותן חיים נותן איתם גם את המוות. רעיון זה הוא בדיוק הרעיון שבמילה Aum.

האות "א" היא הנותנת חיים "מ" היא האות שמסיימת אזי במילה אמא יש המשכיות -חיים- מוות –חיים.

רעיון שיש המשכיות בעולם התופעות ואחרי כל "מ" תגיע עוד "א" עד שהברהמן יהגה את ה"מ" האחרונה.

פרסומים אחרונים
bottom of page