top of page

ברכה לפטנג'לי


פטנג'לי חי לפני כ-2000 שנה, וגדולתו בעיננו כמתרגלי יוגה היא בטקסט שנקרא "סוטרות היוגה של פטנג'לי". הטקסט מורכב מ-195 משפטים, סוטרות, המתמצתות את מדע היוגה. סוטרה היא חוט, השוזר אבנים טובות זו לזו לתכשיט. בדומה, הסוטרות בטקסט שוזרות את חלקי המידע, לכדי תמונה מלאה של מדע היוגה.

הסבר זה של התפילה לפטנג'לי לקוח מתוך ראיון עם גיתה אינגאר ב RIMYI בשנת 92' במהלך האינטנסיב הקנדי. פטנג'לי חי לפני כ-2000 שנה, וגדולתו בעיננו כמתרגלי יוגה היא בטקסט שנקרא "סוטרות היוגה של פטנג'לי". הטקסט מורכב מ-195 משפטים, סוטרות, המתמצתות את מדע היוגה. סוטרה היא חוט, השוזר אבנים טובות זו לזו לתכשיט. בדומה, הסוטרות בטקסט שוזרות את חלקי המידע, לכדי תמונה מלאה של מדע היוגה. שורות אלו, שאנו מקדישים כשיר תודה לפטנג'לי לקוחות מפרשנות של המלומד בהוג'ה ליוגה סוטרה. האגדה מספרת שפטנג'לי נולד שלוש פעמים, ובכל תקופת חיים העניק לאנושות ידע: הראשון - מדע היוגה, השני - הבלשנות (בשפת הסנסקריט), והשלישי - הרפואה האיורודית. yogena cittasya padena vacam על מנת לזכך את המינד (citta) והתודעה, העניק לנו פטנג'לי את מדע היוגה (yogena). על מנת לטהר את השימוש במילים (pada) ופעולת הדיבור (vacam), העניק לנו פטנג'לי הדקדוק, על מנת ששימושנו במילים ואופן דיבורנו יהיה מובן, נהיר ונקי. malam sarirasya ca vaidyakena על מנת לנקות את הרעלים (malam) מהגוף (sarira), העניק לנו פטנג'לי את מדע הרפואה. yopakarottam pravaram muninam מי ייתן ואהיה מקורב לזה שהעניק את הידע. patanjalim pranjalir anato'smi ארכין את ראשי, כשכפות ידי צמודות זו לזו לברכה, בפני כבודו פטנג'לי. abahu purusakaram מהיד אל הראש, הוא בעל צורה (karam) של בן אנוש (purusa). sankha cakrasi dharinam בידיו הוא אוחז את הקונכיה (sankha) והדיסק (cakra). sahasra sirasam svetam על ראשו (sirasam) מתנוססים אלף ראשי הקוברה, כיוון שהוא התגלמותו של אדישאשה, הנחש. Svetam פרושו לבן. pranamami patanjalim אני מרכין את ראשי לכבוד פטנג'לי. כדי ללמוד צריך להשקיט את האגו. מי שחושב שהוא "יודע" לא יוכל ללמוד ולחוות. השירה לפני השיעור מכניסה את המתרגל למצב תודעה של ענווה, ומשרה אווירה של רוממות רוח. מול אישיותו ההסטורית של פטנג'לי, מלומד ששלט בשלושת המדעים: יוגה, בלשנות ורפואה, אנו מרכינים את הראש בצניעות ומתחברים לשושלת היוגה עתיקת היומין.

פרסומים אחרונים
bottom of page